विनियामक प्रकटन खंड

विनियामक प्रकटन खंड
वित्तीय वर्ष 2023-24 (बेसल III)
मार्च 2024
पिलर III प्रकटन
दिसंबर 2023
पिलर III प्रकटन
सितंबर 2023
पिलर III प्रकटन
जून 2023
पिलर III प्रकटन
वित्तीय वर्ष 2022-23 (बेसल III)
मार्च 2023
पिलर III प्रकटन
दिसंबर 2022
पिलर III प्रकटन
सितंबर 2022
पिलर III प्रकटन
जून 2022
पिलर III प्रकटन
वित्तीय वर्ष 2021-22 (बेसल III)
मार्च 2022
पिलर III प्रकटन
वित्तीय वर्ष 2020-21 (बेसल III)
मार्च 2021
अधिक जाणकारी
जून 2020
अधिक जाणकारी
सितंबर 2020
अधिक जाणकारी
दिसंबर 2020
अधिक जाणकारी
वित्तीय वर्ष 2019-20 (बेसल III)
मार्च 2020
अधिक जाणकारी
जून 2019
अधिक जाणकारी
सितंबर 2019
अधिक जाणकारी
दिसंबर 2019
अधिक जाणकारी
वित्तीय वर्ष 2018-19 (बेसल III)
मार्च 2019
अधिक जाणकारी
जून 2018
अधिक जाणकारी
सितंबर 2018
अधिक जाणकारी
दिसंबर 2018
अधिक जाणकारी
वित्तीय वर्ष 2017-18 (बेसल III)
मार्च 2018
अधिक जाणकारी
जून 2017
अधिक जाणकारी
सितंबर 2017
अधिक जाणकारी
दिसंबर 2017
अधिक जाणकारी
वित्तीय वर्ष 2016-17 (बेसल III)
जून 2016
अधिक जाणकारी
सितंबर 2016
अधिक जाणकारी
दिसंबर 2016
अधिक जाणकारी
मार्च 2017
अधिक जाणकारी
वित्तीय वर्ष 2015-16 (बेसल III)
जून 2015
अधिक जाणकारी
सितंबर 2015
अधिक जाणकारी
दिसंबर 2015
अधिक जाणकारी
मार्च 2016
अधिक जाणकारी
वित्तीय वर्ष 2014-15 (बेसल III)
जून 2014
डाउनलोड
सितंबर 2014
अधिक जाणकारी
दिसंबर 2014
डाउनलोड
मार्च 2015
अधिक जाणकारी
वित्तीय वर्ष 2013-14(बेसल III)
जून 2013
डाउनलोड
सितंबर 2013
अधिक जाणकारी
दिसंबर 2013
डाउनलोड
मार्च 2014
अधिक जाणकारी
वित्तीय वर्ष 2012-13(बेसल III)
जून 2012
डाउनलोड
सितंबर 2012
डाउनलोड
दिसंबर 2012
डाउनलोड
मार्च 2013
डाउनलोड